دادگاههای کیفری

محدوده قضایی دادگاه های کیفری تهران

نامآدرستلفن
مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی)م تجریش – خ فنا خسرو( ثبت سابق) 22725019
22727480-5
مجتمع قضایی شهید مدرس حکیمیه – خیابان سازمان آب – خ امام حسین 77311247
77311594
مجتمع قضایی شهید قدوسی
مجتمع قضایی شهید محلاتی(ره)اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر 33800030
33800811
مجتمع قضایی بعثتضلع شمالی ترمینال جنوب 55321520-5
55325185
مجتمع قضایی ولیعصر(عج)ضلع جنوبی پارک شهر ساختمان روزنامه رسمی کشور 55604095-9
55602051-4
مجتمع قضایی شهید مطهری(ره)یافت آباد – میدان معلم – جنب خ حیدری 66224468-72
66224467
مجتمع قضایی قدسبلوار سیمون بولیوار- بلوار انصارالمهدی