دادگاههای حقوقی

محدوده قضایی دادگاه های حقوقی تهران

ردیفنامآدرسشماره تلفن
1مجتمع قضایی شهید مفتح(ره)شهر زیبا – خ مخابرات – م الغدیر 44339700-5
44339630
دفترکل : 3-44339632
2مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی)م تجریش – خ فنا خسرو( ثبت سابق) 22725019
22727480-5
3مجتمع قضایی شهید باهنر(ره)( رسالت)تهرانپارس – تقاطع شهید باقری – خ عباسپور 77055640
770556309-9
4مجتمع قضایی شهید صدر
5مجتمع قضایی شهید مدرس حکیمیه – خیابان سازمان آب – خ امام حسین 77311247
77311594
6مجتمع قضایی شهید بهشتی(ره)بالاتر از میدان فردوسی – خ سپهبد قرنی 88980352
88895995-9
7مجتمع قضایی شهید مدنیضلع شرقی دانشگاه تهران – خ قدس 88980352
88980347-51
8مجتمع ضایی شهید محلاتی(ره)اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر 33800811
33800030
9مجتمع قضایی شهید مطهری(ره)یافت آباد – میدان معلم – جنب خ حیدری 66224467
66224468-72
10مجتمع قضایی بعثتضلع شمالی ترمینال جنوب 55321520-5
55325185