تعرفه های اشتراک

 
* در هر دو نوع اشتراک، در صورت تمایل امکان درخواست پذیرایی اختصاصی نیز میسر می باشد. استفاده از پذیرایی اختصاصی، اختیاری است و هزینه آن برای هر جلسه ۴۰/۰۰۰ تومان می باشد.